Търсене на имоти

Строителни надзорници плащат глоби на стойност над 300 000 лв.

През 2018г. Дирекцията за национален строителен контрол /ДНСК/ е извършила над 5000 проверки на строежи от първа до трета категория, за да установи дали са спазени законовите изисквания за обезопасяването им. Според информация от пресслужбата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/, инспекторите са установили няколко основни нарушения, сред които липсата на временна плътна ограда откъм улиците и страничните регулационни линии на строителната площадка; на информационни табели с описанието на строежа, номер и дата на разрешението за строеж, данни за възложителя, строителя и т.н.; на изградени покрити проходи за преминаване на пешеходци; на обезопасяване на стълбища, асансьорни шахти, вентилационни отвори и др., както и липса на обезопасяване на строителната площадка с парапети, предпазни устройства и приспособления на завършените нива на строежа по външния му контур, в това число и предпазни мрежи.
 

За установените нарушения на изискванията на ЗУТ /Закон за устройство на територията/ са образувани административно наказателни производства и 93 наказателни постановления за почти 55 000 лв. Доста по-сериозна е общата сума на глобите, наложени на проверените строителни надзорници – 539 проверени от 765 лица, упражняващи тази дейност у нас. След като на 10-ма от тях са били отнети удостоверенията, на останалите са били наложени имуществени санкции за общо 305 750 лв. Поради многото нарушения, ДНСК предвижда създаване на нова дирекция „Въвеждане в експлоатация и консултанти“, която да контролира дейността на лицата, упражняващи строителен надзор, както и откриване на Регионални дирекции за национален строителен контрол /РДНСК/ във всеки областен град.

Domaza - Недвижими имотиПо-стари новини